ΣΥΣΤΑΣΗ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Για την ίδρυση (σύσταση) ενός σωματείου απαιτούνται: Τουλάχιστον 20 άτομα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και νομιμότητας διαμονήςΤα άτομα αυτά είναι τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου. Τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου συντάσσουν ιδρυτική πράξη, με την οποία αποφασίζουν την ίδρυση του σωματείου, τη λειτουργία του με συγκεκριμένο καταστατικό και την εκλογή προσωρινής διοίκησης, η οποία θα το…. εκπροσωπεί έως την αναγνώρισή του από το Δικαστήριο. Το σωματείο αποκτά νομική προσωπικότητα από την εγγραφή στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου της έδρας του, που διατάσσεται με δικαστική απόφαση (διαταγή), μετά την έγκριση και την αναγνώριση του καταστατικού λειτουργίας του. Η ιδρυτική πράξη του σωματείου, μαζί με το καταστατικό λειτουργίας του υπογράφονται από τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου (απαιτείται τουλάχιστον ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας και υπογραφή αυτών) και μαζί με πίνακα μελών της προσωρινής διοίκησής του, προσκομίζονται από δικηγόρο στο αρμόδιο Δικαστήριο που ζητεί με αίτηση των μελών της προσωρινής διοίκησης του υπό ίδρυση σωματείου την κατά νόμο έγκριση του καταστατικού και αναγνώρισή του. Ο έλεγχος που γίνεται από το Δικαστήριο όσον αφορά στο σκοπό του σωματείου είναι έλεγχος μόνο νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας, που σημαίνει ότι ελέγχεται κατά πόσο ο σκοπός βρίσκεται στο πλαίσιο του νόμου. Το Δικαστήριο μπορεί να αρνηθεί τη σύσταση του σωματείου, μόνο αν ο σκοπός του αντίκειται στα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη. Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή, με διαταγή του ο αρμόδιος Ειρηνοδίκης διατάσσει τη διενέργεια των κατά νόμο δημοσιεύσεων (συνήθως σε μία καθημερινή εφημερίδα της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου της έδρας του σωματείου και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών). Η άνω δικαστική απόφαση (διαταγή) επιδίδεται στην αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα. Το καταστατικό του σωματείου επικυρώνεται από τον Ειρηνοδίκη, και αφού κοινοποιηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, κατατίθεται στο αρχείο του Πρωτοδικείου του τόπου της έδρας του σωματείου, όπου αφού ελεγχθεί η τήρηση των κατά νόμο δημοσιεύσεων και κοινοποιήσεων, εγγράφεται στο βιβλίο σωματείων, λαμβάνοντας αριθμό συστάσεως, ο οποίος μαζί με το έτος ιδρύσεως, συνηθίζεται να αναγράφεται μαζί με την επωνυμία στη σφραγίδα του σωματείου. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Για την ίδρυση κάθε σωματείου από τα παραπάνω ισχύουν κάποιοι γενικοί κοινοί κανόνες. Τα βασικά βήματα που θα χρειαστεί να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής: Αρχικά , θα χρειαστούν 20 ενήλικα μέλη. Κατ’ εξαίρεση, τα επαγγελματικά (συνδικαλιστικά) σωματεία, μπορεί να έχουν ως ιδρυτικά μέλη και ανήλικους που εργάζονται νόμιμα. Τα είκοσι αυτά μέλη, που ονομάζονται ιδρυτικά, συγκεντρώνονται και συντάσσουν το καταστατικό του σωματείου τους και την ιδρυτική πράξη αυτού, τα οποία υπογράφονται από όλα τα μέλη. Ταυτόχρονα, ορίζουν κάποιους από αυτούς ως προσωρινή διοίκηση, που σκοπό έχει να διεκπεραιώσει αυτά που χρειάζονται για τη νόμιμη σύσταση του σωματείου. Το καταστατικό πρέπει να περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, όσα ο Αστικός Κώδικας ορίζει για το περιεχόμενό του (επωνυμία, έδρα, σκοπός κλπ) Ειδικά για τα επαγγελματικά σωματεία, η προσωρινή διοίκηση πρέπει να απαρτίζεται από τουλάχιστον 5 άτομα. Στη συνέχεια, καταθέτουν το καταστατικό, την ιδρυτική πράξη και τον κατάλογο των μελών της προσωρινής διοίκησης (εφόσον αυτή έχει γίνει σε ξεχωριστό έγγραφο), στο αρμόδιο κατά τόπο και καθ΄ ύλη δικαστήριο. Ο αρμόδιος δικαστής , αφού ελέγξει ότι όλα έχουν γίνει τυπικά νόμιμα, επικυρώνει το καταστατικό και διατάσσει τη δημοσίευση της περίληψής του στον Τύπο και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών καθώς και την εγγραφή του σωματείου στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου. Σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει η απόφαση να κοινοποιηθεί και στον Περιφερειάρχη (πρώην Νομάρχη-αφορά αθλητικά Σωματεία). Το σωματείο αποκτά νομική προσωπικότητα, δηλαδή «γεννιέται» με την καταχώρισή του στα βιβλία του Πρωτοδικείου. Το εγκεκριμένο καταστατικό κοινοποιείται στον αρμόδιο κατά τόπο Εισαγγελέα και κατατίθεται στο αρχείο του αρμόδιου κατά τόπο Πρωτοδικείου. H διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω (εκτός από το στάδιο της ιδρυτικής πράξης) πρέπει να ακολουθείται και κάθε φορά που γίνεται τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου. Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4055/2012, για τη σύσταση σωματείου, την τροποποίηση καταστατικού σωματείου και τη διάλυση σωματείου, αρμόδιος είναι ο Ειρηνοδίκης της περιφέρειας που έχει έδρα το σωματείο. Οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διαδικασία τροποποίησης καταστατικού σωματείου είναι οι εξής: Κατάθεση αίτησης στο Ειρηνοδικείο –Τμήμα Εκουσίας δικαιοδοσίας (από δικηγόρο). Μαζί με τα σχετικά δικόγραφα κατατίθενται τα εξής έγγραφα:

  • Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης του σωματείου για την απόφαση της τροποποίησης του καταστατικού

 

  • ισχύον καταστατικό

 

  • τροποποιημένο (και συνήθως κωδικοποιημένο )καταστατικό

 

  • πίνακας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου

 

  • Πιστοποιητικό του αρμόδιου κατά τόπο Πρωτοδικείου και του Ειρηνοδικείου περί μεταβολών του σωματείου.

Ο αρμόδιος ειρηνοδίκης εκδίδει διάταξη, με την οποία διατάσσεται η τροποποίηση του σωματείου και η εγγραφή αυτής στα βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου.   Η διάταξη αυτή επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον αρμόδιο κατά τόπο Εισαγγελέα ή και στην κατά τόπο αρμόδια Περιφέρεια (αν πρόκειται για αθλητικό σωματείο-Διεύθυνση Αθλητισμού Περιφέρειας)   Επίσης, περίληψη της τροποποίησης του καταστατικού δημοσιεύεται στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και σε μία εφημερίδα ημερήσιας τοπικής κυκλοφορίας.