ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΖΥΓΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 4509/2017                                                                                           

Το συναινετικό διαζύγιο αποτελεί έναν εύκολο τρόπο λύσης του γάμου, όταν η απόφαση του ζευγαριού είναι κατασταλαγμένη και θέλουν από κοινού να αποφύγουν τις εκατέρωθεν έριδες και αντιδικίες. Με τη νέα διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου η αρμοδιότητα για τη λύση του γάμου μεταφέρθηκε από τα Δικαστήρια στους Συμβολαιογράφους. Ειδικότερα, ο γάμος λύνεται πλέον, όχι με δικαστική απόφαση, αλλά με συμβολαιογραφική πράξη. Κατά τη νέα διαδικασία, παραμένει υποχρεωτική η εκπροσώπηση των συζύγων από δικηγόρους, οι οποίοι συνυπογράφουν με τους συζύγους ή και μόνοι τους, εφόσον τους έχει χορηγηθεί ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, τη συμβολαιογραφική πράξη συναινετικού διαζυγίου, το συμφωνητικό λύσης του γάμου, καθώς και τη συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή, σε περίπτωση ανήλικων τέκνων. Η ειδική πληρεξουσιότητα για την υπογραφή των ως άνω εγγράφων θα πρέπει να έχει χορηγηθεί προς τους δικηγόρους μέσα στον τελευταίο μήνα πριν την υπογραφή τους. Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία συναινετικού διαζυγίου, μεταξύ της υπογραφής της έγγραφης συμφωνίας των συζύγων για τη λύση του γάμου και της υπογραφής της συμβολαιογραφικής πράξης θα πρέπει να μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ημερών. Για την απόδειξη της ημερομηνίας υπογραφής του συμφωνητικού λύσης του γάμου το τροποποιημένο άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα προβλέπει ότι το γνήσιο των υπογραφών των συζύγων επ’ αυτού θα πρέπει να βεβαιώνεται από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη. Αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης κατατίθεται στο ληξιαρχείο, όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου και όπως ίσχυε και στην περίπτωση της δικαστικής απόφασης, εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική η πνευματική λύση του θρησκευτικού γάμου στην αρμόδια Ιερά Μητρόπολη.