ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Κατά των αποφάσεων των οργάνων των ασφαλιστικών ταμείων (ΟΑΕΕ-ΙΚΑ ΚΛΠ) περι απονομής πάσης φύσεως επαφών και προστίμων κατακυρωτικών εκθέσεων ΠΕΕ, μπορούμε να ασκήσουμε ένσταση ενώπιον των τοπικών και διοικητικών και επιτροπών. Οι εν λόγω ενστάσεις ασκούνται εντός ενός μηνός από την παραλαβή της απόφασης. Η εμπειρία μας και η συνεχής τριβή με τα κατά τόπων υποκαταστήματα ΟΑΕΕ-ΙΚΑ εξασφαλίζει την θετική έκβαση των εν λόγω ενστάσεων και προσφυγών τόσο κατά την υποβολή τους όσο και κατά την προφορική εξέταση τους ενώπιον των αρμοδίων οργάνων. Επίσης μας δίνει τη δυνατότητα για εισφορές, ΦΠΑ, και πρόστιμα από ΔΟΥ, καθώς και κατακυρωτικών εκθέσεων κατάσχεσης ακινήτων, τραπεζικών λογαριασμών ή POS, κατάθεσης προσφυγών για την αναστολή εκτέλεσής τους, την αποδέσμευση των POS.