ΛΥΣΗ

Διάλυση-Λύση: Τα καταστατικό ορίζει πότε επέρχεται διάλυση του σωματείου. Ο νόμος επιτάσσει συγκεκριμένους όρους με βάση τους οποίους επέρχεται η διάλυση του σωματείου: Α. Μείωση του αριθμού των μελών του σωματείου σε λιγότερα από 10 μέλη Β. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών Γ. Δικαστική απόφαση, αν το ζητήσει το διοικητικό συμβούλιο ή το 1/5 των μελών του ή η εποπτεύουσα αρχή για τους εξής λόγους: αν ο αριθμός των μελών του έχει μειωθεί τόσο ώστε να μην μπορεί να αναδειχθεί διοίκηση και γενικά αν έχουν επέλθει τέτοιες αλλαγές στο σωματείο ώστε να μην μπορεί αυτό να λειτουργήσει όπως προβλέπει το καταστατικό του, αν ο σκοπός του σωματείου έχει εγκαταλειφθεί ή εκπληρωθεί, ή αν το σωματείο έχει παρεκτραπεί από τον αρχικό καταστατικό του σκοπό ή αυτός έχει γίνει παράνομος, ανήθικος ή αντίθετος προς τη δημόσια τάξη. Σε κάθε περίπτωση το καταστατικό μπορεί να προβλέπει και άλλους λόγους διάλυσής του. Μπορεί π.χ. να προβλέπει ότι διαλύεται εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος. Η διάλυση του σωματείου, πάντως, πρέπει και αυτή να εγγραφεί στο ειδικό βιβλίο όπου έχει καταχωρηθεί το σωματείο. Μετά τη διάλυση του σωματείου συνήθως προβλέπεται ότι η τελευταία Γενική συνέλευση των μελών αποφασίζει για την τύχη της περιουσίας του, η οποία δεν μπορεί να διανεμηθεί μεταξύ των μελών του.   Διαδικασία Με απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου της έδρας του το σωματείο μπορεί να διαλυθεί, αν το ζητήσει η διοίκηση του ή το ένα πέμπτο των μελών του ή η εποπτεύουσα αρχή, στις ακόλουθες περιπτώσεις (ΑΚ 105): (α) αν από οποιαδήποτε αιτία, και ιδίως επειδή μειώθηκε ο αριθμός των μελών του, είναι αδύνατο να αναδειχθεί διοίκηση ή γενικά να εξακολουθήσει να λειτουργεί ίο σωματείο σύμφωνα με το καταστατικό· (β) αν ο σκοπός του σωματείου εκπληρώθηκε ή αν εξαιτίας μακρόχρονης αδράνειας συνάγεται ότι ο σκοπός του έχει εγκαταλειφθεί, και (γ) αν το σωματείο ήδη επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από εκείνον που καθορίζει το καταστατικό ή αν ο σκοπός ή η λειτουργία του σωματείου έχουν καταστεί παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι στη δημόσια τάξη. Ειδικά η διάλυση αστικού συνεταιρισμού προκαλείται με σχετική καταχώριση στο μητρώο συνεταιρισμών που τηρείται στο ειρηνοδικείο της έδρας του, αν συντρέξει ένας από τους ακόλουθους λόγους: α) αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των 10, ή κάτω των 65 προκειμένου για καταναλωτικούς συνεταιρισμούς, β) όταν λήξει ο χρόνος διάρκειας του που ορίζει το καταστατικό και δεν αποφασίστηκε η παράταση του από τη γενική συνέλευση, γ) αν το αποφασίσει η γενική συνέλευση και δ) αν κηρυχθεί σε πτώχευση (10 § 1 ν. 1667/1986).