ΕΜΠΟΡΙΚΟ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 20

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΗΜΑ

 Όσον αφορά τα διεθνή σήματα, δεν υπάρχει μια αντίστοιχη

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

 Οι δημοφιλέστερες ειδικές κατηγορίες δικαιωμάτων βιομηχανικής

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΗΜΑ

Ο κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου της Ευρώπης καθιερώνει ένα σύστημα

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Εμπορικό Σήμα θεωρείται κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως,