ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ 11-3-2016, ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Με την από 11-3-2016 Προσωρινή Διαταγή εκδοθείσας υπό Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν αιτήσεως  μας  λήψεως ασφαλιστικών μέτρων ανάθεσης επιμέλειας και χορήγησης διατροφής σε μητέρα τριών ανηλίκων τέκνων, ανατέθηκε η προσωρινή επιμέλεια των τριών ανηλίκων τέκνων αποκλειστικά στην αιτούσα μητέρα  ενώ, αφού αναγνωρίστηκε η υπαιτιότητα του αντιδίκου συζύγου στην διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης, επιδικάστηκε προσωρινή διατροφή στην αιτούσα ποσού 100 ευρώ για λογαριασμό της ατομικώς,  ποσού 150 ευρώ για λογαριασμό εκάστης εκ των ανηλίκων θυγατέρων της και ποσού 100 ευρώ για λογαριασμό του ανήλικου υιού της, ήτοι χορηγήθηκε συνολικά ποσό 500 ευρώ διατροφής μηνιαίως στην αιτούσα με το νόμιμο τόκο.

Leave A Reply