ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 02-3-2017, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Επί αίτησης εντολέα του γραφείου μας περί υπαγωγής του στον Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), πατέρα με δύο συντηρούμενα μέλη (τέκνα) και συνολική οφειλή το ποσό των  475.485,99 ευρώ σε πέντε τραπεζικά ιδρύματα και την Δ.Ο.Υ., έγινε δεκτό το  αίτημα προσωρινής διαταγής και χορηγήθηκε προσωρινή διαταγή από το Ειρηνοδικείο Αθηνών δυνάμει της οποίας ο εν λόγω οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό των 80,00 ευρώ μηνιαίως συμμέτρως προς τις ανωτέρω πιστώτριες έως την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεώς του υπαγωγής στον Ν. 3869/2010 προστατεύοντας  ταυτόχρονα την κύρια κατοικία του.

Leave A Reply