Ε’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2017)

Με την απόφαση με αρ. 1363/2015, Ε ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α.Π., αναιρέθηκε από τον Άρειο Πάγο  η με αριθμό 49/2015 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Λαμίας (Μεταβατική Έδρα Λιβαδειάς) και παραπέμφθηκε η υπόθεση σε νέα συζήτηση από το ίδιο δικαστήριο με άλλη συγκρότηση δικαστών λόγω ανεπαρκούς αιτιολογίας και συγκεκριμένα, αφού στην υπό αναίρεση απόφαση δεν διευκρινιζόταν πως χορηγηθείσες ένορκες καταθέσεις σχετίζονταν με το αποδεικτέο θέμα συγκεκριμένης αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως μισθωτικής αποφάσεως  και αν ήταν λυσιτελείς προς απόδειξη του θέματος αυτού και χωρίς να εξηγείται γιατί κρίθηκε ότι αυτές θα χρησίμευαν στα πλαίσια της δίκης επί της ως άνω αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων.

Eν συνεχεία και αφού η εν λόγω υπόθεση επέστρεψε προς εκ νέου εκδίκαση στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λαμίας, το Δικαστήριο αυτό με την υπ΄αρ. 1/2016 απόφασή του μείωσε τις ποινές των δύο ετών που είχαν επιβληθεί εις έκαστον των εντολέων μας δυνάμει της προγενέστερης πρωτόδικης απόφασης υπ΄αρ. 417/2013 του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λιβαδειάς σε πέντε μήνες για έκαστον εξ αυτών. Κατόπιν δε νέας Αίτησης Αναίρεσης επί της ανωτέρω απόφασης με αρ. 1/2016, τον Μάρτιο του 2017 η εν λόγω υπόθεση τέθηκε στο Αρχείο παυθείσας  της ποινικής δίωξης  με τον Ν. 4411/2016.

Leave A Reply