ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΠΤΩΧΕΥΣΗ Α.Ε.

H πτώχευση της ανώνυμης εταιρείας και οι διατάξεις του N. 2190/1920 1.1.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε.Π.Ε.

Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) είναι μια εταιρική μορφή. Ως

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

Εταιρεία ή και εταιρία είναι η οποιαδήποτε ένωση

ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ OFFSHORE ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ως «εξωχώρια εταιρία» νοείται,

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) είναι κεφαλαιουχική εταιρεία, της οποίας το