ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2016

Διατηρεί την από 23/4/2015 χορηγηθείσα προσωρινή διαταγή κατά το πρώτο σκέλος αυτής . Μεταρρυθμίζει αυτή ατά το δεύτερο σκέλος αυτής, αυτό της καταβολής δόσεων ορίζοντας ότι ο αιτών οφείλει να καταβάλλει στους πιστωτές μηνιαίως και συμμέτρως το ποσό των 60 ευρώ , αρχής γενομένης από τον μήνα Ιούλιο 2016, εντός του πρώτου δεκαημέρου εκάστου ημερολογιακού μηνός και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης . ( Για ύψος οφειλής 290.792,24 ευρώ )

Leave A Reply