ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ Ν. 3869/2010 (ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ)

Επί αίτησης εντολέα του γραφείου μας περί υπαγωγής του στον Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), πατέρα δύο ανηλίκων τέκνων, με άνεργη σύζυγο και με συνολική οφειλή το ποσό των  119.457,16 ευρώ σε δύο τραπεζικά ιδρύματα, έγινε δεκτή αυτή και εκδόθηκε απόφαση από το Ειρηνοδικείο Αθηνών δυνάμει της οποίας ο εν λόγω οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλλει αρχικά το ποσό των 40,00 ευρώ μηνιαίως συμμέτρως προς τις ανωτέρω πιστώτριες για χρονικό διάστημα 36 μηνών (τρία έτη) από την έκδοση της εν λόγω απόφασης, ήτοι να καταβάλλει αρχικά το ποσό των 1.440 ευρώ, και εν συνεχεία να καταβάλλει το ποσό των 216,66 ευρώ μηνιαίως  για χρονικό διάστημα είκοσι ετών, δηλαδή σε 240 μηνιαίες δόσεις , ήτοι να καταβάλλει εν συνεχεία το ποσό των 52.000 ευρώ, και επομένως επί συνόλου της ανωτέρω οφειλής του ποσού  119.457,16 ευρώ να καταβάλλει τελικά το συνολικό ποσό των 53.440 ευρώ προστατεύοντας  ταυτόχρονα την κύρια κατοικία του.

Leave A Reply