ΑΣΤΙΚΟ

ΑΠΛΗΡΩΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ

Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Η αναγκαστική, σύμφωνη με το νόμο και με καθορισμένη αποζημίωση,

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

Με τον όρο αξιόγραφο χαρακτηρίζεται συγκεκριμένο έγγραφο στο οποίο

ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

Ακάλυπτη επιταγή είναι ένα χαρτί - αξιόγραφο - μία επιταγή, που την