ΑΠΟΦΑΣΗ 2644/2016 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ( ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ )

Ανατίθεται προσωρινά στην αιτούσα η επιμέλεια των δύο ανηλίκων τέκνων και υποχρεώνει προσωρινά τον άνεργο πατέρα να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα ως διατροφή για τα δύο ανήλικα τέκνα τους το συνολικό ποσό των 500 ευρώ

Leave A Reply