ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ, ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Επί αίτησης ασφαλιστικών μέτρων  της εντολέως του  γραφείου μας, άνεργης μητέρας, με αιτήματα την επιμέλεια των δύο ανηλίκων τέκνων της (η οποία επίσης «διεκδικήθηκε» από τον αντίδικο-εν διαστάσει σύζυγό της και πατέρα αυτών) και την διατροφή των δύο ανωτέρω ανηλίκων τέκνων  της, έγινε δεκτή αυτή και εκδόθηκε απόφαση από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων δυνάμει της οποίας η εντολέας μας έλαβε την επιμέλεια των εν λόγω ανηλίκων τέκνων της ενώ ο εν διαστάσει σύζυγός της και πατέρας αυτών υποχρεώθηκε να της καταβάλλει μηνιαίως, υπό την ιδιότητα της ασκούσας την επιμέλεια αυτών και για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων τους, το ποσό των 400,00 ευρώ για έκαστο εξ αυτών και επομένως συνολικά το ποσό των 800,00 ευρώ μηνιαίως  ως διατροφή αυτών  για το χρονικό διάστημα από την επομένη της επιδόσεως της εν λόγω αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αγωγής διατροφής και επιμέλειας  που ήδη έχει ασκήσει.

Leave A Reply